Data lansării apelului de selecție: 12.12.2019

 Data limită de depunere a proiectelor: 31.03.2020

 Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele- Sediul Asociației GAL Tecuci, comuna Poiana, județul Galați, zilnic în perioada 12.12.2019 -31.03.2020, în intervalul orar 8.30- 16.30.

Fondul disponibil –18.813 euro alocat în acea sesiune, cu următoarele precizări:

o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect –18.813 euro;

Intensitatea sprijinului:            

 Vor fi finanțate proiecte cu valoare între 5.000 –18.813 euro.

Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat.

Toate costurile sunt acoperite de această măsură ca o valoare globală.Intensitatea sprijinului este de 100%.

Investițiile tangibile și intangibile care vor fi finanțate prin intermediul măsurii M1/1B, vor fi în conformitate cu art. 67 din Reg. 1303/2013, în cazul în care ”sprijinul se plătește sub forma unei sume globale, iar proiectul implementat face parte dintr-o categorie care intră sub incidența unei alte măsuri din prezentul regulament, se aplică suma sau rata maximă relevantă a sprijinului.”

În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri PNDR 2014-2020), atunci costurile vor fi acoperite din măsura M1/1B, în conformitate cu rata maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor măsuri. Cu toate acestea, valoarea maximă a sprijinului nu va depăși valoarea maximă acordată în cadrul măsurii M1/1B.

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosescă solicitanții (versiune editabilă)- postat pe site-ul www.galtecuci.ro, poate fi accesat la următorul link:

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului:

1. Planul de marketing/studiu

2. Acordul de cooperare al parteneriatului

3.Documente solicitate pentru terenul agricol/ document pentru efectivul de animale deţinut în proprietate

În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri se vor prezenta documentele așa cum sunt prevăzute în cadrul Ghidului Solicitantului în vigoare, aferent submăsurii respective, de către fermierul/fermierii membrii ai acordului de cooperare ce vor beneficia de investiție, acolo unde este cazul.

4. Documente solicitate pentru imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile

În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri se vor prezenta documentele așa cum sunt prevăzute în cadrul Ghidului Solicitantului în vigoare, aferent submăsurii respective, de către fermierul/microîntreprinderea și întreprinderea mică, membrii ai acordului de cooperare ce vor beneficia de investiție, acolo unde este cazul.

5. Extras de carte funciară sau document care să certifice că nu au fost finalizate lucrările de cadastru, pentru investiţiile care vizează investiţii în lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora

Atenţie! În situatia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit), se va depune acordul creditorului privind executia investitiei şi graficul de rambursare a creditului.

6. Certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele mentionate ca necesare fazei urmatoare de autorizare.

7.Autorizaţie sanitară/ notificare de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanțare, pentru unitățile care se se autorizează/avizează conform legislației în vigoare și pentru unitățile care se modernizează, după caz.

8. Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform legislaţiei în vigoare

8.1 Statut pentru Societatea cooperativă înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificările și completările ulterioare, Cooperativa agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004 cu modificările și completările ulterioare și grupuri de producători înființate conform Ordonanței 37/ 2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare).

8.2 Documente echivalente celor de mai sus pentru alte forme de organizare. În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul prezentat de solicitant nu este suficient, evaluatorul va solicita prin informații suplimentare documentul necesar cu elementele pe care trebuie să le conțină.

9. Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice (materii prime şi produse finite) emis de un organism de inspecţie şi certificare, conform prevederilor OUG 34 /2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu completările și modificările ulterioare (pentru modernizări).

 (pentru investiții noi):

a) Fișă de înregistrare ca procesator și producător în agricultura ecologică

b) Contractul procesatorului cu un organism certificat de inspecție și certificare

10. Document care să demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant pentru produsul alimentar care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute sau în curs de recunoaștere la nivel european.

11. Atestatul de produs tradițional emis de MADR , în conformitate cu Ordinul 724/ 2013 privind atestarea produselor tradiţionale (pentru modernizări în vederea obținerii unui produs existent – la depunere, pentru investiții în vederea obținerii unui produs nou – la ultima plată).

12. Atestat produs alimentar obţinut conform unei reţete consacrate româneşti – Emis de MADR, în conformitate cu Ordinul comun 394/2014 privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești. (pentru modernizări în vederea obținerii unui produs existent – la depunere, pentru investiții în vederea obținerii unui produs nou – la ultima plată).

13. Document din care să reiasă înregistrarea dreptului de utilizare a menţiunii produs montan, emis de autoritatea competentă-copie cerere depunere documentație în vederea dobândirii dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”- pentru produsele în curs de recunoaștere.

14. Alte documente justificative (se vor specifica după caz)

Atenţie! Evaluarea cererii de finanţare din punct de vedere al eligibilităţii şi al verificării criteriilor de selecţie va include şi consultarea informaţilor referitoare la solicitant şi la punctul de lucru, după caz, deţinute de instituţiile abilitate (ex: ANSVSA, APIA, MADR, ONRC, etc.) sau documentele relevante anexate de către solicitant: Oferte, Documente înființare membrii, Documente de identitate – copii, Contract de muncă/extras REVISAL, Angajament de realizare lucrări/construcții, Hotararea Consiliului Local, etc.

Documentele justificative anexate Cererii de finanţare trebuie să fie valabile la data depunerii acestora, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de  valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Se vor menționa și documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție;

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora

Verificarea conformității cererii de finanțare și a anexelor acesteia se realizează în baza fișei de verificare a conformității pentru Măsura M1/1B, ANEXĂ la ghidul solicitantului, și poate fi accesată la următorul link:

Cerințele de eligibiltate si metodologia de verificare a acestora sunt cuprinse în fișsa de verificare a eligibilității proiectelor, anexă la Ghidul solicitantului, putând fi accesate la următorul link:

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL- Selecţia proiectelor în cadrul Asociației GAL Tecuci, va fi realizată de către Comitetul de Selecţie, iar analiza și soluționarea contestațiilor va fi realizată de către Comisa de Soluționare a Contestațiilor.

Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în cererea

de finanțare, documentelor atașate acesteia și a anexelor la prezentul ghid.

Proiectele eligibile se vor puncta în funcţie de sistemul de punctaj stabilit conform fișei de verificare a criteriilor de selecție, anexă la ghidul solicitantului.

Mai multe informații legate de selecția proiectelor sunt disponibile în  Procedura de evaluare și selecție a proiectelor, disponibilă pe site-ul www.galtecuci.ro, putând fi accesată la următorul link:

Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție  stabilite cu aprobarea Consiliului Director -CD;  inclusiv metodologia de verificare a acestora, sunt  disponibile în ghidul solicitantului, pe site-ul www.galtecuci.ro, fișa de verificare a criteriilor de selecție putând fi accesată la următorul link:

 Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție) –

În Raportul de Selecție Final, vor fi evidențiate proiectele declarate eligibile  si selectate, eligibile neselectate și neeligibile.În baza soluționării contestațiilor.GAL va publica pe pagina web Raportul de Selecție Final, in maxim 5 zile lucrătoare de la aprobarea acestuia de către membrii CSși va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție prin notificări.

Documente utile:

→ Model plan marketing

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:

Preşedinte:

Capraru Valeriu Paul:

0744 858 110

Munteanu Mirabela:

0722 858 110

Pintilie Ancuta:

0733 858 110

FAX:

0336 818 990

E-mail:galtecuci@yahoo.com

Sediul Asociației GAL Tecuci: Comuna Poiana, județul Galați.

Aceste informații vor fi disponibile pe suport tipărit la sediul GAL.