Apel de selectie nr 1/2023 Masura M6/6B – Imbunatatirea infrastructurii sociale publicat in 14 august 2023

Data lansării apelului de selecție:21.08.2023

 Data limită de depunere a proiectelor: 22.09.2023

 Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele- Sediul Asociației GAL Tecuci, comuna Poiana, județul Galați, zilnic în perioada 21.08.2023-22.09.2023, în intervalul orar 8.30- 16.30.

Închiderea sesiunii se va realiza înainte de termenul limită de depunere, dar nu mai devreme de 5 zile lucrătoare de la lansarea apelului de selecție, dacă  valoarea proiectelor depuse atinge pragul de subcontractare de cel puțin 110% din valoarea alocării sesiunii.

Fondul disponibil –150.595,31 euro, fonduri EURI alocat în acea sesiune, cu următoarele precizări:

o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect – 150.595,31 euro, fonduri EURI.

Intensitatea sprijinului:           

 Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu va depăși  150.595,31 euro, fonduri EURI.

Valoarea eligibilă nerambursabilă aferentă unui proiect poate fi cuprinsă între 5.000 și 150.595,31  de euro, fonduri EURI.

În cadrul acestei măsuri, se pot depune proiecte atât generatoare cât și negeneratoare de venit. Astfel, ajutorul public nerambursabil acordat se va face astfel:

 • 90% pentru proiectele generatoare de venit;
 • 100% pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică;
 • 100% pentru proiectele negeneratoare de venit;

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/beneficiar.

 Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosescă solicitanții (versiune editabilă)- postat pe site-ul www.galtecuci.ro, poate fi accesat la următorul link:Cererea de finanțare  M6/6B

ATENTIE! Termenul de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți)  este la data de 31.12.2025 (cu respectarea instrucțiunilor de plată – anexă la Contractul de finanțare, privind depunerea ultimei cereri de plată aferentă proiectului). Atenție! Pentru proiectele care se supun ajutorului de minimis, contractarea se va efectua până la data de 31.12.2023.

 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului:

1.Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite conform legislaţiei în vigoare privind conţinutului cadru al documentaţiei tehnico‐economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii).Memoriu justificativ pentru proiectele care implică doar dotări și/sau achiziții de echipamente fără construcții montaj.

Pentru proiectele demarate din alte fonduri si nefinalizate, inclusiv in cazul in care pe amplasamentul pe care se propune investitia exista suprapuneri partiale cu proiecte anterior finantate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1, solicitantul trebuie să depună un raport de expertiză tehnico‐economică din care să reiasă stadiul investiției, indicând componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/acțiunile pentru care nu mai există finantare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat. Cheltuielile aferente tronsoanelor executate partial sau total sunt neeligibile si se includ in bugetul proiectului in coloana cu cheltuieli neeligibile.

 1. Certificatul de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare.

3.1. Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial).

și

3.2. În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public drumurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într‐o poziţie globală sau  nu sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea/hotararile consiliului local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, in privinta supunerii acesteia controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de legalitate).

Sau

3.3Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul)

 1. Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate/administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, (dotări) conform cererii de finanțare.

5.Document privind închirierea/contract de comodat/ concesionare, pe o perioadă de minim 10 ani pentru spațiul pentru care se solicită dotări.

 1. Document privind proprietatea solicitantului/unuia din parteneri sau concesionat pe o perioadă de min. 15 ani pentru terenul/clădirea pe care se construiește/reabilitează/modernizează.
 2. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de către Consiliul Local/ONG a următoarelor puncte (obligatorii):
 • necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;
 • lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării;
 • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;
 • numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi
 • caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);
 • agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire);
 • nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului.

-Angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.

8.Certificat de înregistrare fiscală

9.Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor rămasă definitivă/Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

 1. Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică

sau

 1. Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate publică, dacă este cazul.
 2. Lista agentilor economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, codul proiectului cu finanțare europeană și valoarea totală a investiției, pentru fiecare investiție accesibilizată şi a institutiilor de sociale și de interes public deservite direct de proiect (dacă este cazul)
 3. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul investiţiei, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii.
 4. Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia iîn vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și ca prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul.
 5. Extrasul din strategie, care confirma daca investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei.

16.Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.

17.Declarație pe propria răspundere privind respectarea prevederilor  art. 6 lit. a, din H.G. Nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat cu modificarile si completarile ulterioare.

18.Declarație pe propria răspundere privind respectarea prevederilor  art. 6 lit. b, din H.G. Nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat cu modificarile si completarile ulterioare.(solicitantul care se încadrează în prevederile art. 6, lit. b) poate depune/redepune doar în sesiunile următoare celei în care a fost depus proiectul selectat pentru finanțare, lansate de GAL – dacă este cazul)

19.Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității investiției

declaratia pe proprie raspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante din cererea de finantare.

20.Certificat de acreditare emis de Ministerul Muncii si Justiției sociale

21.Acord de parteneriat între APL și furnizorul de servicii sociale

22.Dovada existenței în teritoriul GAL a sediului/sucursalei/punct de lucru

 1. Extras de cont care confirma cofinantarea investitiei, daca este cazul.
 2. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de  valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Se vor menționa și documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție;

 

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora

Verificarea conformității cererii de finanțare și a anexelor acesteia se realizează în baza fișei de verificare a conformității pentru Măsura M6/6B, ANEXĂ la ghidul solicitantului, și poate fi accesată la următorul link: Fisa verificare a  conformității proiectelor M6/6B.

Cerințele de eligibiltate si metodologia de verificare a acestora sunt cuprinse în fișsa de verificare a eligibilității proiectelor, anexă la Ghidul solicitantului, putând fi accesate la următorul link:Fișa de Verificare a eligibilității M6/6B.

 Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL- Selecţia proiectelor în cadrul Asociației GAL Tecuci, va fi realizată de către Comitetul de Selecţie, iar analiza și soluționarea contestațiilor va fi realizată de către Comisa de Soluționare a Contestațiilor.

Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în cererea

de finanțare, documentelor atașate acesteia și a anexelor la prezentul ghid.

Proiectele eligibile se vor puncta în funcţie de sistemul de punctaj stabilit conform fișei de verificare a criteriilor de selecție, anexă la ghidul solicitantului.

Mai multe informații legate de selecția proiectelor sunt disponibile în  Procedura de evaluare și selecție a proiectelor, disponibilă pe site-ul www.galtecuci.ro, putând fi accesată la următorul link: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor.

Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție  stabilite cu aprobarea Consiliului Director -CD;  inclusiv metodologia de verificare a acestora, sunt  disponibile în ghidul solicitantului, pe site-ul www.galtecuci.ro, fișa de verificare a criteriilor de selecție putând fi accesată la următorul link: Verificarea criteriilor de selecție M6/6B.

 Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție) – Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de evaluare/selecție,  care va fi publicat pe site-ul www.galtecuci.ro, în maxim 5 zile de la avizarea acestuia de către CDRJ.GAL va înștiința beneficiarii asupra rezultatului procesului de selecție prin notificări.

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:

Preşedinte:

Capraru Valeriu Paul:

0744 858 110

Pintilie Ancuta:

0733 858 110

FAX:

0336 818 990

E-mail:galtecuci@yahoo.com

Sediul Asociației GAL Tecuci: Comuna Poiana, județul Galați.

Aceste informații vor fi disponibile pe suport tipărit la sediul GAL.