Apel de selectie varianta detaliata M5 6B, publicat in data 13.04.2022

Apel de selecție- Nr.1/2022  Măsura M5/6B Renovarea satelor

Data lansării apelului de selecție: 19.04.2022

Data limită de depunere a proiectelor: 23.05.2022

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele- Sediul Asociației GAL Tecuci, comuna Poiana, județul Galați, zilnic în perioada 19.04.2022-23.05.2022, în intervalul orar 8.30- 16.30.

Închiderea sesiunii se va realiza înainte de termenul limită de depunere, dar nu mai devreme de 5 zile lucrătoare de la lansarea apelului de selecție, dacă  valoarea proiectelor depuse atinge pragul de subcontractare de cel puțin 110% din valoarea alocării sesiunii.

Fondul disponibil – 57.106 euro alocat în acea sesiune, cu următoarele precizări:

o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect 57.106 euro;

Intensitatea sprijinului: Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu va depăși  57.106 euro.

 Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 57.106 euro.

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de  57.106  Euro/beneficiar.

ATENTIE! Termenul de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți) este la data de 31.12.2025 (cu respectarea instrucțiunilor de plată – anexă la Contractul de finanțare, privind depunerea ultimei cereri de plată aferentă proiectului).

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosescă solicitanții (versiune editabilă)- postat pe site-ul www.galtecuci.ro, poate fi accesat la următorul link: Cererea de finanțare  M5/6B.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL pentru măsura respectivă:

 1. Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii,/ Memoriu justificativ, întocmite conform legislaţiei în vigoare privind conţinutului cadru al documentaţiei tehnico‐economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii).

Pentru proiectele demarate din alte fonduri si nefinalizate, inclusiv in cazul in care pe amplasamentul pe care se propune investitia exista suprapuneri partiale cu proiecte anterior finantate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1, solicitantul trebuie să depună un raport de expertiză tehnico‐economică din care să reiasă stadiul investiției, indicând componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/acțiunile pentru care nu mai există finantare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat. Cheltuielile aferente tronsoanelor executate partial sau total sunt neeligibile si se includ in bugetul proiectului in coloana cu cheltuieli neeligibile.

 1. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în condiţiile Legii nr.50/1991, republicată cu modificările si, completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

3.1. Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial).

și

3.2. În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public drumurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într‐o poziţie globală sau  nu sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea/hotararile consiliului local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, in privinta supunerii acesteia controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de legalitate).

Sau

avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul)

3.3 Documente doveditoare de către ONG‐uri privind dreptul de proprietate/ dreptul de uz,

uzufruct, superficie, servitute/ administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare;

 1. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de către Consiliul Local/ONG a următoarelor puncte (obligatorii):

– necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;

-lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării;

-angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;

-numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi (pentru grădiniţe, licee/şcoli profesionale, structuri tip „after‐school”, creşe);

– caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);

– agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire);

– nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului.

Angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.

Modelul de hotarare a consiliului local (Anexa 10) este orientativ!

 6.1. Certificat de înregistrare fiscală

6.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si irevocabilă/

Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor

şi

6.2.1. Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG

 1. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii / trezoreriei şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii / trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR).
 2. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va

cuprinde amplasamentul investiţiei, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii.

9.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică

sau

9.2.Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul.

10.1 Autorizaţia de funcţionare pentru infrastructura de apă uzată în cazul proiectelor carevizează înfiinţarea, ex extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă:

10.2 Autorizaţia de funcţionare a infrastructurii existente de apă/apă uzată, în cazul extinderii infrastructurii apă /apă uzată.

sau

10.3 Programul de măsuri dispus de autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor,

sănătate publică, mediu în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei/apei epurate în cazul în care autorizaţia de exploatare este suspendată.

sau

10.4 Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi documente care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizaţiilor de funcţionare, dacă este cazul.

 1. Lista agenților economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, codul proiectului cu finanţare europeană și valoarea totală a investiţiei, pentru fiecare investiţie accesibilizată şi a institutiilor ‐ sociale și de interes public deservite direct de proiect.
 2. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul.
 3. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie de

dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei.

 1. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.
 2. Extras de cont care confirma cofinantarea investitiei, daca este cazul.
 3. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).

17.Declarație pe propria răspundere privind respectarea prevederilor  art. 6 lit. a, din H.G. Nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat cu modificarile si completarile ulterioare.

18.Declarație pe propria răspundere privind respectarea prevederilor  art. 6 lit. b, din H.G. Nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat cu modificarile si completarile ulterioare.(solicitantul care se încadrează în prevederile art. 6, lit. b) poate depune/redepune doar în sesiunile următoare celei în care a fost depus proiectul selectat pentru finanțare, lansate de GAL – dacă este cazul)

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de  valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Se vor menționa și documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție;

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora

Verificarea conformității cererii de finanțare și a anexelor acesteia se realizează în baza fișei de verificare a conformității pentru Măsura M5/6B, ANEXĂ la ghidul solicitantului, și poate fi accesată la următorul link: Fisa verificare a  conformității proiectelor M5/6B.

Cerințele de eligibiltate si metodologia de verificare a acestora sunt cuprinse în fișsa de verificare a eligibilității proiectelor, anexă la Ghidul solicitantului, putând fi accesate la următorul link:Fișa de Verificare a eligibilității M5/6B.

 Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL- Selecţia proiectelor în cadrul Asociației GAL Tecuci, va fi realizată de către Comitetul de Selecţie, iar analiza și soluționarea contestațiilor va fi realizată de către Comisa de Soluționare a Contestațiilor.

Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în cererea

de finanțare, documentelor atașate acesteia și a anexelor la prezentul ghid.

Proiectele eligibile se vor puncta în funcţie de sistemul de punctaj stabilit conform fișei de verificare a criteriilor de selecție, anexă la ghidul solicitantului.

Mai multe informații legate de selecția proiectelor sunt disponibile în  Procedura de evaluare și selecție a proiectelor, disponibilă pe site-ul www.galtecuci.ro, putând fi accesată la următorul link: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor.

Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție  stabilite cu aprobarea Consiliului Director -CD;  inclusiv metodologia de verificare a acestora, sunt  disponibile în ghidul solicitantului, pe site-ul www.galtecuci.ro, fișa de verificare a criteriilor de selecție putând fi accesată la următorul link: Verificarea criteriilor de selecție M5/6B.

 Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție) – Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de evaluare/selecție,  care va fi publicat pe site-ul www.galtecuci.ro, în maxim 5 zile de la avizarea acestuia de către CDRJ.GAL va înștiința beneficiarii asupra rezultatului procesului de selecție prin notificări transmise prin  fax, email sau poștă.

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:

Preşedinte:

Capraru Valeriu Paul:

0744 858 110

Pintilie Ancuta:
0733 858 110

FAX:
0336 818 990
E-mail:galtecuci@yahoo.com

Sediul Asociației GAL Tecuci: Comuna Poiana, județul Galați.
Aceste informații vor fi disponibile pe suport tipărit la sediul GAL.