Apel de selecție- varianta detaliată, Măsura M2/2B Încurajarea reînnoirii generațiilor de fermieri

Data lansării apelului de selecție: 30.06.2017

 Data limită de depunere a proiectelor: 30.07.2017

 Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele- Sediul Asociației GAL Tecuci, comuna Poiana, județul Galați, zilnic în perioada 30.06-30.07.2017, în intervalul orar 8.30- 16.30.

Fondul disponibil –  264.014 euro alocat în acea sesiune, cu următoarele precizări:

o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect – 40.000 euro;

Intensitatea sprijinului: Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim 3 ani:

– 40.000 euro (exploatații între 30.000 – 50.000 € SO) și

-30.000 euro (exploatații între 12.000 – 29.999 € SO).

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe: 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare și 25% se va acorda cu condiția implementării corecte a Planului de afaceri, fără a depăși 3 ani de la semnarea deciziei de finanțare.

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosescă solicitanții (versiune editabilă)- postat pe site-ul www.galtecuci.ro, poate fi accesat la următorul link: Cererea de finanțare este Anexa nr.1 la Ghidul solicitantului.

 Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL pentru măsura respectivă:

 1. Plan de Afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei
 2. Documente proprietate/ folosinţă pentru exploataţia agricolă;
 3. a) Documente solicitate pentru terenul agricol:

document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform legislaţiei în vigoare (contract de vânzare – cumpărare autentificat de notar, act de donaţie autentificat de notar, hotarâre judecatorească definitivă şi irevocabilă cu punere în posesie, certificat de moştenitor unic autentificat de notar şi alte documente care demonstrează terţilor dreptul de proprietate conform legislaţiei în vigoare autentificate la notar),

şi/sau

tabel centralizator – emis de Primărie, semnat de persoanele autorizate conform legii, (conţinând sumarul contractelor de arendare   valabile  la  data depunerii Cererii de Finanțare), cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă

şi/sau

Contract de concesionare valabil la data depunerii Cererii de Finanțare însoţit de adresa emisă de concedent care conţine situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;

         şi/sau

Contractul de comodat/ contractul de închiriere/documentul potrivit căruia suprafața de teren a fost dată temporar în administrare/folosinţă, autentificat la notar.

Documente pentru terenul ce constituie vatra stupinei – acte de proprietate conform legislaţiei în vigoare, sau contract de concesiune/ contract de arendă/ închiriere/comodat valabile la momentul depunerii Cererii de Finanțare. Suprafaţa de teren eligibilă pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/stup şi 50 mp pentru fiecare pavilion apicol.

În cazul exploataţiilor care presupun înfiinţarea şi/sau reconversia plantaţiilor pomicole, contractele care conferă dreptul de folosință (arendă, concesiune) asupra  terenurilor agricole, pentru exploataţii pomicole, să aibă o valabilitate de  minimum 15 ani (excepție: pepinierele, culturile de căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș unde perioada minimă este de 10 ani), începând cu anul depunerii Cererii de Finanțare.

Contractele care conferă dreptul de folosință asupra terenurilor agricole trebuie să fie încheiate în numele solicitantului şi să fie valabile la momentul depunerii Cererii de Finanțare. 

În ceea ce privește clădirile asupra cărora se intervine cu modernizări/extinderi și a terenurilor pe care se vor realiza proiecte de presupun lucrări de contrucții montaj, contractele care conferă dreptul de folosință vor fi încheiate pe o perioadă egală cu perioada de implementare și monitorizare a proiectelor.

În cazul în care solicitantul își propune prin proiect construcții noi, documentele solicitate sunt următoarele:

 1. b) Pentru construcții permanente, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și completările ulterioare:

–           documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească);

 1. c) Pentru construcții provizorii, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și completările ulterioare:

–           documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească);

–           documentul care atestă dreptul de creanţă asupra construcției dobândit prin: concesiune, comodat, locaţiune.

În cazul prezentării contractului de comodat/locaţiune pentru construcțiile cu caracter provizoriu, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și completările ulterioare, solicitantul trebuie să atașeze și acordul expres al proprietarului de drept.

Contractele care conferă dreptul de folosință asupra clădirilor și a terenurilor trebuie încheiate pentru o perioadă egală cu perioada de implementare şi monitorizare a proiectelor, începând cu anul depunerii Cererii de Finanțare în cazul clădirilor asupra cărora se intervine cu investiții de modernizare/extindere și a terenurilor pe care se vor realiza investiții ce presupun lucrări de construcții-montaj.

În cazul terenurilor pe care se vor realiza investiții și în cazul clădirilor deja existente, sunt acceptate toate tipurile de documente invocate în secțiunea dedicată documentelor acceptate pentru construcții, după cum urmează:

– documente care atestă: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească) sau drept de creanţă asupra construcției dobândit prin: concesiune, comodat, locaţiune.

De asemenea, precizăm că locațiunea bunurilor imobile și aceea a bunurilor mobile se numește închiriere, iar locațiunea bunurilor agricole poartă denumirea de arendare (conform Codului Civil – Legea 287/2009, cu modificările şi completările ulterioare).

Solicitanții care prevăd în Planul de Afaceri ca acțiune pentru îndeplinirea obiectivului, cumpărarea terenului pe care se va construi platforma de gestionare a gunoiului de grajd, nu sunt obligați să atașeze la depunerea Cererii de Finanțare documente care să ateste proprietatea/dreptul de folosință pentru amenajarea platformei de gunoi de grajd.

Autorizația de Construire se va prezenta la solicitarea celei de-a doua tranşe de plată  pentru construcţiile cu caracter provizoriu/ definitiv  propuse  a fi realizate prin Planul de Afaceri, cât şi pentru cele existente asupra cărora se intervine cu modificări care necesită autorizarea lucrărilor, conform Legii 50/1991, cu modificările și completările ulterioare.

 1. d) Documente solicitate pentru animale, păsări şi familii de albine:

– extras din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripţia Veterinară (adeverinţă eliberată de medicul veterinar de circumscripţie) actualizat cu cel mult 30 zile calendaristice înaintea depuneri cereri de finanțare din care să rezulte: efectivul de animale deţinut, al păsărilor şi al familiilor de albine şi data primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploataţiei, însoţit de formular de mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010);

Situaţiile în care este necesară prezentarea formularului de mişcare ANSVSA/ DSVSA sunt prevăzute în legislaţia naţională, iar în cele ce urmează, reluăm un extras sintetizat al prevederilor legislative, pentru o mai bună înţelegere a aplicabilităţii acestora:

Solicitantul constituit în conformitate cu OUG 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv PFA, II sau IF care preia o exploataţie agricolă de la propria persoană fizică înregistrată la DSVSA, nu depune formular de mişcare pentru transferul animalelor de pe persoană fizică pe PFA, II sau IF, transferul efectuându-se prin schimbarea formei de organizare a proprietarului în baza de date de la DSVSA.

Exploatația zootehnică preluată de PFA, II sau IF își va păstra codul de exploatație „RO” alocat persoanei fizice, iar în Baza Națională de Date se va modifica doar forma de organizare din Persoană fizică înregistrată cu CNP în PFA, II sau IF  înregistrată la Registrul Comerțului.

NORMA SANITARĂ VETERINARĂ din 29 aprilie 2010 pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor , art. 1 (10) „mişcarea animalelor – creşterea sau descreşterea numărului de animale aflate într-o exploataţie, din oricare motiv, inclusiv naşterea sau moartea unui animal” coroborat cu art. 5 (1) punctul f „fiecare mişcare a animalelor se desfăşoară numai cu formularele/documentele de mişcare şi este înregistrată în SNIIA” precum şi cu art. 11 (4) „Fiecare proprietar de exploataţie, proprietar de animale sau deţinător al acestora are obligaţia de a notifica medicului veterinar de liberă practică împuternicit orice intenţie de mişcare a animalelor; în acest scop, solicită medicului veterinar de liberă practică împuternicit eliberarea formularului de mişcare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4”.

 • paşaportul emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasă şi origine.
 1. e) – Pentru exploatațiile vegetale: copie din Registrul agricol emis de Primării actualizată în anul depunerii Cererii de Finanțare care să confirme dreptul de folosinţă (proprietate/arendă/concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/ animalelor (doar proprietate) înregistrate pentru baza de producţie, cu ştampila primăriei şi menţiunea „Conform cu originalul”.

    – Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice: Copie din Registrul agricol emis de Primării actualizat cu cel mult 30 de zile înaintea depunerii Cererii de Finanțare care să confirme dreptul de folosinţă (proprietate/arendă/concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/ animalelor (doar proprietate) înregistrate pentru baza de producţie, cu ştampila primăriei şi menţiunea  „Conform cu originalul”.

În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia Registrului agricol cu situaţia curentă, se va depune copia ultimei înregistrari a registrului agricol, după caz însoţită de adeverinţă emisă de primărie privind situaţia curentă.

 1. Copia Contractului de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant și deținătorul platformei/Copia Adeverinței emisă de Primăria Comunei pe teritoriul căreia se regăsește platforma comunală, din care să rezulte faptul că aceasta are capacitatea de preluare a gunoiului de grajd din exploatația solicitantului.
 2. Copiile situaţiilor financiare pentru anii „n” și , „n-1”, unde „n” este anul anterior anului în care solicitantul depune Cererea de Finanțare, înregistrate la Administraţia Financiară:
 3. a) Pentru societăţi comerciale:

             – Bilanţul (cod 10);

 • Contul de profit şi pierderi (cod 20);
 • Datele informative (cod 30);
 • Situaţia activelor imobilizate (cod 40);

Si/sau

 • Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară (cod S1046), în cazul solicitanţilor care de la constituire, nu au desfăşurat activitate pe o perioadă mai mare de un an fiscal.
 1. b) Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale:

             – Declaraţia privind veniturile realizate (Formularul 200 – cod 14.13.01.13)

Si/sau

 • Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole – impunere pe normele de venit (Formularul 221 – cod 14.13.01.13/9), în cazul solicitanților care în anii “n” și “n-1” sunt autorizaţi conform OUG. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Atenție! În cazul în care solicitantul este înființat în anul depunerii Cererii de Finanțare, nu este cazul depunerii niciunuia din documentele mai sus menționate.

 1. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar/administrator);
 2. Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislaţiei în vigoare, document obligatoriu de prezentat la depunerea Cererii de Finanțare;
 3. Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) persoanei juridice, prin care se desemnează ca tânărul fermier (actionar majoritar 50%+1) să reprezinte societatea în relaţia cu AFIR și că exercită un control efectiv pe termen lung (pentru cel putin 6 ani) în ceea ce priveşte deciziile referitoare la gestionare, beneficii, riscuri financiare în cadrul exploataţiei respective;
 4. Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:

8.1. Studii medii/superioare  în domeniul agricol/veterinar/economie agrară:

o          diplomă de absolvire studii superioare în domeniul agricol

sau

o          diplomă de absolvire  studii postliceale sau liceale în domeniul agricol

8.2  Certificat de calificare profesională care atestă urmarea unui curs de calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară de cel puţin Nivel 1 de calificare profesională, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului;

8.3. a) Competenţe în domeniul agricol/veterinar/economie agrară dobândite prin participarea la programe de inițiere/ instruire/specializare care nu necesită un document eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare profesională (80-120 de ore):competențele în domeniile menționate vor fi dovedite prin prezentarea certificatului/diplomei/atestatului de absolvire a cursului sau a unui document echivalent acestora. In cazul în care, la depunerea Cererii de Finanțare nu este emis documentul de absolvire a cursului, va fi acceptată adeverința de absolvire a cursului sub condiţia prezentării certificatului/diplomei/atestatului de absolvire a cursului sau a unui document echivalent acestora în original pentru acordarea celei de-a doua tranşe de plată; în caz contrar, acesta va fi declarat neeligibil.

sau

 1. b) recunoaşterea de către un centru de evaluare si certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale autorizat ANC a competenţelor dobândite ca urmare a experienţei profesionale;

8.4. Angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului, dar nu mai mult de ultima tranşă de plată.

În cazul în care solicitantul a absolvit în ultimele 12 luni până la depunerea Cererii de Finanțare şi nu poate prezenta diploma în original, poate fi acceptată o adeverinţă de absolvire a studiilor respective, însoţită de situaţia şcolară disponibilă, sub condiţia prezentării diplomei în original pentru acordarea celei de-a doua tranşe de sprijin; în caz contrar, acesta va fi declarat neeligibil.

 1. În cazul solicitanţilor care nu au studii medii/superioare, aceştia prezintă diploma/ document doveditor (inclusiv adeverinţă de absolvire şi/sau suplimentul descriptiv al certificatelor de formare profesională atestate ANC care cuprind această informaţie) de absolvire a minim 8 clase.
 2. Pentru demonstrarea criteriului de selecţie privind formarea profesională care conferă un nivel de calificare superior nivelului minim obligatoriu solicitat, se va prezenta actul doveditor (certificat de calificare) eliberat de un formator de formare profesională acreditat (recunoscut de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice) sau sau certificat de absolvire a cursului de calificare emis de ANCA, prin care se certifică competențele profesionale de minim 360 de ore de calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului.
 3. Declaraţie pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriului de selecţie privind rasele/soiurile autohtone până la momentul acordării celei de-a doua tranşe de sprijin

sau

Document care certifică utilizarea resurselor genetice autohtone, document obligatoriu de prezentat la depunerea Cererii de Finanțare. Soiurile autohtone se regăsesc în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România/ Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor (ISTIS)– aprobat anual. In cazul animalelor se va depune Certificatul de origine pentru animalele deţinute de solicitant emis de Asociaţia Crescătorilor de Animale din specia prevăzută în proiect, autorizată de ANZ. Acest document se ataşează numai pentru argumentarea criteriului de selecţie.

 1. Autorizația pentru producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor certificate și a materialului săditor (în cazul producătorilor de seminţe şi material săditor);
 2. În cazul studenţilor, adeverinţă de la instituţia de învăţământ din care să reiasă localizarea sediului facultăţii şi modul de învăţământ la care este înscris studentul.
 3. Alte documente justificative (după caz).

 

 Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora

Verificarea conformității cererii de finanțare și a anexelor acesteia se realizează în baza fișei de verificare a conformității pentru Măsura M2/2B, ANEXĂ la ghidul solicitantului, și poate fi accesată la următorul link: Fisa verificare conformitate M2/2B.

Cerințele de eligibiltate si metodologia de verificare a acestora sunt cuprinse în fișsa de verificare a eligibilității proiectelor, anexă la Ghidul solicitantului, putând fi accesate la următorul link:Fișa de verificare a eligibilității proiectelor M2/2B.

 Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL- Selecţia proiectelor în cadrul Asociației GAL Tecuci, va fi realizată de către Comitetul de Selecţie, iar analiza și soluționarea contestațiilor va fi realizată de către Comisa de Soluționare a Contestațiilor.

Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în cererea

de finanțare, documentelor atașate acesteia și a anexelor la prezentul ghid.

Proiectele eligibile se vor puncta în funcţie de sistemul de punctaj stabilit conform fișei de verificare a criteriilor de selecție, anexă la ghidul solicitantului.

Mai multe informații legate de selecția proiectelor sunt disponibile în  Procedura de evaluare și selecție a proiectelor, disponibilă pe site-ul www.galtecuci.ro, putând fi accesată la următorul link: Procedura de evaluare a proiectelor.

Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție  stabilite cu aprobarea Consiliului Director -CD;  inclusiv metodologia de verificare a acestora, sunt  disponibile în ghidul solicitantului, pe site-ul www.galtecuci.ro, putând fi accesată la următorul link: Verificarea criteriilor de selecție M2/2B.

 Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție) – Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de evaluare/selecție,  care va fi publicat pe site-ul www.galtecuci.ro, în maxim 5 zile de la avizarea acestuia de către CDRJ. GAL va înștiința beneficiarii asupra rezultatului procesului de selecție prin notificări transmise prin  fax, email sau poștă.

Documente utile:

 1. Cererea de finanțare este Anexa nr.1 la Ghidul solicitantului.
 2. Fisa verificare conformitate M2/2B.
 3. Fișa de ferificare a eligibilității proiectelor M2/2B.
 4. Verificarea criteriilor de selecție M2/2B.
 5. Procedura de evaluare a proiectelor.
 6. Ghidul solicitantului V finala MĂSURA M2 2B – Încurajarea reînnoirii generațiilor de fermieri
 7. E 3.8 LFisa de verificare pe teren M2 2B
 8. FIȘA MĂSURII M2 2B

 

 Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:

Preşedinte:

Capraru Valeriu Paul:

0744 858 110

Munteanu Mirabela:

0722 858 110

Pintilie Ancuta:

0733 858 110

FAX:

0336 818 990

E-mail: galtecuci@yahoo.com

 

Sediul Asociației GAL Tecuci: Comuna Poiana, județul Galați.

 

Aceste informații vor fi disponibile pe suport tipărit la sediul GAL.