Apel de selecție- varianta detaliată, (SM 19.2)- Măsura 3/6A - Dezvoltarea antreprenoriatului non-agricol în sectorul de producție

Data lansării apelului de selecție: 30.06.2017

 Data limită de depunere a proiectelor: 30.07.2017

 Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele- Sediul Asociației GAL Tecuci, comuna Poiana, județul Galați, zilnic în perioada 30.06-30.07.2017, în intervalul orar 8.30- 16.30.

 Fondul disponibil –  385.895 euro alocat în acea sesiune, cu următoarele precizări:

o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect – 200.000 euro;

Intensitatea sprijinului: Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90%.

Valoarea sprijinului nerambursabil se va încadra între minim 5.000 și maxim 200.000 euro

 Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosescă solicitanții (versiune editabilă)- postat pe site-ul www.galtecuci.ro, poate fi accesat la următorul link: Cererea de finanțare este Anexa nr.1 la Ghidul solicitantului.

 Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL pentru măsura respectivă:

 1. a). Studiul de Fezabilitate, atât pentru proiectele care prevăd construcții-montaj cât și pentru proiectele fără construcții-montaj (Anexa 2 din Ghidul solicitantului).

Atenţie! În situaţia în care se regăsesc în Studiul de Fezabilitate informaţii identice din alte proiecte similare, care nu sunt specifice proiectului analizat se poate decide diminuarea cheltuielilor de la cap.3 – Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică sau neeligibilitatea dacă nu se dovedeşte o particularizare la specificul proiectului.

În cazul în care solicitantul realizează în regie proprie construcţiile în care va amplasa utilajele achiziţionate prin investiţia FEADR, cheltuielile cu realizarea construcţiei vor fi trecute în coloana „neeligibile”, solicitantul va prezenta  Certificatul de urbanism şi va întocmi Studiul de Fezabilitate.

Important!

În cadrul Studiului de fezabilitate se vor regăsi obligatoriu următoarele elemente:

cheltuielile privind consultanţa; acestea sunt eligibile numai în cazul în care este menţionat codul CAEN şi datele de identificare ale firmei de consultanţă menţionate în Studiul de Fezabilitate;;

devizul general şi devizele pe obiect care trebuie să fie semnate de persoana care le-a întocmit şi să poarte ștampila elaboratorului documentaţiei::

– „foaia de capăt”, care conţine semnăturile colectivului format din specialişti condus de un şef de proiect care a participat la elaborarea documentaţiei şi ştampila elaboratorului.

– detalierea capitolului 3 – pct. 3.3 – „Proiectare şi inginerie” şi pct. 3.5 „Consultanţă” (conform HG 28/2008) sau capitolului 3 – pct. 3.5 – „Proiectare” şi pct. 3.7 „Consultanţă” (conform HG 907/ 2016), în ceea ce priveşte numărul de ore şi tarifele aferente din care rezultă valoarea totală per sub‐capitol, pentru a putea fi verificate în etapa de achiziţii şi autorizare plăţi;

părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zonă, planul general, relevee, secţiuni etc.), care trebuie să fie semnate, ştampilate de către elaborator în cartuşul indicator;

– în cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidenţieze montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar dacă montajul este inclus în oferta/ factura utilajului sau se realizează în regie proprie (caz în care se va evidenţia în coloana „cheltuieli neeligibile”)

devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, costuri/ ora), pentru proiecte care propun prestarea de servicii. Pentru situaţiile în care valorile sunt peste limitele prevazute în baza de date a Agenţiei, sau sunt nejustificate prin numărul de experţi, prin numărul de ore prognozate sau prin natura investiţiei, la verificarea proiectului, acestea pot fi reduse, cu informarea solicitantului.

– în cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau modernizari, se va prezenta calcul pentru investiţia specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcţii şi instalaţii se raportează la mp de construcţie.

În cazul proiectelor care prevăd modernizarea / finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, la Studiul de Fezabilitate se ataşează:

1b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente

1c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor (numai in cazul constructiilor nefinalizate),

2.1 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi – formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară în care rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere – formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0)

În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanţare se vor depune ultimele doua situaţii financiare.

Excepţie fac intreprinderile inființate în anul depunerii cererii de finanţare.

sau

2.2 Declaraţie privind veniturile realizate din Romania în anul precedent depunerii proiectului, înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200), însoțită de Anexele la formular în care rezultatul brut (veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile) obținut în anul precedent depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0)

şi/sau

2.3 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit (formularul 221), document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanţare;

Sau

2.4 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului.

Pot apărea următoarele situații:

 1. a) În cazul solicitantilor înființați în anul depunerii proiectului, aceștia nu vor depune situațiile financiare.
 2. b) În cazul în care anul precedent depunerii cererii de finanțare este anul înființării, nu se analizează rezultatul operațional din contul de profit și pierdere sau rezultatul brut din cadrul formularului 200, care poate fi și negativ.
 3. c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus la Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul Cererii de finanțare solicitantul va depune Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară.

Pentru întreprinderi familiale și întreprinderi individuale și persoane fizice autorizate:

Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrată la Administrația Financiară

 1. Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizării investițiilor :

3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achiziția de utilaje/ echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz:

 1. a) Dreptul de proprietate privată

Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare ale unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum:

– Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație, schimb, etc;

– Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția;

– Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judecata, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc.

– Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare;

 1. b) Dreptul de concesiune – Contract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.

În cazul contractului de concesiune pentru cladiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea.

În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice:

– suprafaţa concesionată la zi – dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces;

– situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a redevenţei şi alte clauze.

 1. c) Dreptul de superficie contract de superficie care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.

Documentele de la punctele a, b si c de mai sus vor fi însoțite de documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte inscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului)

3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj sau al căror montaj nu necesită lucrari de construcții și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare care să certifice, după caz:

 1. a) dreptul de proprietate privată,
 2. b) dreptul de concesiune,
 3. c) dreptul de superficie,
 4. d) dreptul de uzufruct;
 5. e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit;
 6. f) împrumutul de folosință (comodat)
 7. g) dreptul de închiriere/locațiune.

De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/închiriere, contract de comodat.

Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu trebuie interpretate în accepţiunea Codului Civil în vigoare la data lansării prezentului ghid.

Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune respectand una dintre cele 2 condiţii (situaţii) de mai jos:

 1. vor fi însoțite de:

-Documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte inscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului)

SAU

 1. vor fi incheiate în formă autentică de către un notar public sau emise de o autoritate publica sau dobandite printr-o hotarare judecatoreasca.

Atenție! Nu se acceptă documente cu încheiere de dată certă emise de către un notar public.

Atenţie! În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (ipotecat pentru un credit) se va depune acordul creditorului privind execuţia investiţiei şi graficul de rambursare a creditului.

Clarificarea documentelor de proprietate de prezentat la depunerea Cererii de finanţare în cazul PFA,II, IF, care deţin în coproprietate soţ/soţie, terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice până la autorizarea conform OUG 44/2008:

“În cazul solicitanţilor Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale sau Intreprinderi Familiale, care deţin în proprietate terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice împreună cu soţul/soţia, este necesar să prezinte la depunerea Cererii de finanțare, documentul prin care a fost dobândit terenul de persoana fizică, conform documentelor de la punctul 3.1, cât şi declaraţia soţului/soţiei prin care îşi dă acordul referitor la realizarea şi implementarea proiectului de către PFA, II sau IF, pe toată perioada de valabilitate a contractului cu AFIR. Ambele documente vor fi încheiate la notariat în formă autentică.

Aceste documente vor fi adăugate la Cererea de finanțare în câmpul ‘’Alte documente”

 1. Extras din Registrul agricol – în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea „Conform cu originalul” pentru dovedirea calităţii de membru al gospodăriei agricole,
 2. 5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar/ administrator/ PFA, titular II, membru IF).
 3. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului.

6.1 Hotarăre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;

6.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă.

 1. 10. Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (Anexa 6.1din Ghidul solicitantului)

Aceasta trebuie să fie semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea.

 1. 11. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului)
 2. 14. Certificat de urbanism pentru investitia propusă prin proiect/ Autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd construcţii, însoţit, dacă este cazul, de actul de transfer a dreptului şi obligaţiilor ce decurg din Certificatul de urbanism şi o copie a adresei de înştiinţare.
 3. Aviz specific privind amplasamentul şi funcţionarea obiectivului eliberat de ANT pentru construcţia/modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008.
 4. Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura de primire turistică cu funcţiuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008 (în cazul modernizării/extinderii).
 5. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria „firma în dificultate„, semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, conform legii.

Declaraţia va fi dată de toţi solicitanţii cu excepţia PFA-urilor, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi a societăţilor cu mai puţin de 2 ani fiscali.

 1. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere prin M 02 (Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului)
 2. Declarație expert contabil din care să reiasă că în anul precedent depunerii Cererii de finanțare solicitantul a obținut venituri de exploatare, veniturile din activitățile agricole reprezentând cel puțin 50% din acestea.

23.Alte documente (după caz).

Atentie! In categoria “Alte documente” se incadrează şi Acordul administratorului/custodelui pentru ariile naturale protejate, in cazul in care activitate apropusă prin proiect impune.

Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finanțare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

– Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora

Verificarea conformității cererii de finanțare și a anexelor acesteia se realizează în baza fișei de verificare a conformității pentru Măsura M3/6A, ANEXĂ la ghidul solicitantului, și poate fi accesată la următorul link: fisa verificare conformitate M3/6A.

Cerințele de eligibiltate si metodologia de verificare a acestora sunt cuprinse în fișsa de verificare a eligibilității proiectelor, anexă la Ghidul solicitantului, putând fi accesate la următorul link:Fișa de verificare a eligibilității.

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL- Selecţia proiectelor în cadrul Asociației GAL Tecuci, va fi realizată de către Comitetul de Selecţie, iar analiza și soluționarea contestațiilor va fi realizată de către Comisa de Soluționare a Contestațiilor.

Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în cererea

de finanțare, documentelor atașate acesteia și a anexelor la prezentul ghid.

Proiectele eligibile se vor puncta în funcţie de sistemul de punctaj stabilit conform fișei de verificare a criteriilor de selecție, anexă la ghidul solicitantului.

Mai multe informații legate de selecția proiectelor sunt disponibile în  Procedura de evaluare și selecție a proiectelor, disponibilă pe site-ul www.galtecuci.ro, putând fi accesată la următorul link: Procedura de evaluare a proiectelor.

Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție  stabilite cu aprobarea Consiliului Director -CD);  inclusiv metodologia de verificare a acestora, sunt  disponibile în ghidul solicitantului, pe site-ul www.galtecuci.ro, putând fi accesată la următorul link: Verificarea criteriilor de selecție M3/6A.

 Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție) – Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de evaluare/selecție,  care va fi publicat pe site-ul www.galtecuci.ro, în maxim 5 zile de la avizarea acestuia de către CDRJ. GAL va înștiința beneficiarii asupra rezultatului procesului de selecție prin notificări transmise prin  fax, email sau poștă.

Documente utile:

 1. Cererea de finanțare
 2. Fisa verificare conformitate M3/6A.
 3. Fișa de verificare a eligibilității.
 4. Procedura de evaluare a proiectelor.
 5. Verificarea criteriilor de selecție M3/6A.
 6. Fisa de verificare pe teren E 3 8 pt M3 6A
 7. FISA MASURII M3 6A
 8. GHIDUL_1

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:

Preşedinte:

Capraru Valeriu Paul:

0744 858 110

Munteanu Mirabela:

0722 858 110

Pintilie Ancuta:

0733 858 110

FAX:

0336 818 990

E-mail: galtecuci@yahoo.com

 

Sediul Asociației GAL Tecuci: Comuna Poiana, județul Galați.

 

Aceste informații vor fi disponibile pe suport tipărit la sediul GAL.